cynamonem_

15 tekstów – auto­rem jest cy­namo­nem_.

Naj­bar­dziej bolą te błędy które są po­pełnione już któryś raz z kolei. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2012, 16:47

nicze­go nie boimy się tak jak ut­ra­ty blis­kich i włas­nej śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 listopada 2011, 17:29

cza­sem mil­cze­niem możemy wy­razić znacznie więcej niż słowami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 listopada 2011, 16:04

zbyt wiele wy­maga­my od in­nych, zbyt mało od siebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 listopada 2011, 18:52

każda mo­giła kryję w so­bie jakąś ta­jem­ni­ce życia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 listopada 2011, 12:20

nie raz nies­te­ty le­piej roz­ma­wia się zu­pełnie z obcą osobą niż z kimś bliskim. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 listopada 2011, 13:11

naj­le­piej wspo­mina się przy mu­zyce, ewen­tual­nie w miej­scu do które­go tęsknimy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 listopada 2011, 16:47

niewy­powie­dziane słowa bolą bar­dziej niż nad­miar wymówionych. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 listopada 2011, 19:30

Nie zdążyłeś po­wie­dzieć tak wiele ważnych rzeczy, dziś zos­tało Ci za­pala­nie znicza i cicha modlitwa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2011, 12:19

Sen­ty­ment spra­wia, że ciężko iść do przo­du bez ba­gażu przywiązań. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 października 2011, 08:16

cynamonem_

notuje swoje myśli.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cynamonem_

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność